Wniosek egzekucyjny

INFORMACJE O WIERZYCIELU

INFORMACJE O DŁUŻNIKU

WNOSZĘ O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI/CZCE

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z

Wnoszę o przekazanie wyegzekwowanych kwot na w/w adres domowy lub rachunek bankowy

Wierzyciel wnosi, aby tutejszy Komornik w trybie art.53a ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.) w zw. z art. 7971 kpc zwrócił się z zapytaniem do poniżej wskazanych instytucji celem uzyskania informacji umożliwiających ustalenie majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja.
Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.).
×
OK